بلوک سقفی قطعه ای است بریده شده از بلوک مادر دارای نشیمن گاه در دو لبه زیرین و پخی در دولبه فوقانی است که بین دو تیرچه قرار می گیرد و با توجه به ضخامت سقف و فاصله تیرچه ها ابعاد آن متغیر می باشد.

از بلوک سقفی به عنوان قالب ماندگار که پس از اجرا در سقف باقی می ماند برای قالب بندی در جان انواع تیرهای T شکل و همچنین قالب زیرین در بتن ریزی در جا استفاده می شود مقاومت بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف منظور نشده و تنها به عنوان قالب های ماندگار و مصالح پرکننده محسوب می شوند.

با توجه به کرایه بالای حمل، لطفا نزدیکترین منطقه را انتخاب نمایید.