در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم ارت افشان

تومان2.818تومان79.480
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

سیم افشان

تومان2.098تومان79.240
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

سیم افشان نایلون

تومان4.055تومان16.269
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل افشان بند تخت

تومان4.765تومان17.573
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل افشان پنج رشته

تومان20.269تومان279.979
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل افشان چهار رشته

تومان9.956تومان219.799
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل افشان دو رشته

تومان5.059تومان106.674
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل افشان سه رشته

تومان7.771تومان415.939
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل تلفن هوایی فویل دار و آنتن

تومان6.777تومان28.575
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل جوش عایق PVC و TPR

تومان83.461تومان235.491
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل کولری

تومان15.250تومان27.732
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.

کابل مفتول

تومان13.150تومان249.667
 • کلیه بسته بندیها به صورت کلاف میباشد و بابت قرقره هر متر 300 تومان اضافه میگردد.
 • قیمت به صورت هر متر میباشد.